Projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav


Projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav

projekt.jpg

Příjemce projektu: Město Břeclav 

Název projektu: Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009436

Doba realizace projektu: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2021

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí sociálně vyloučených nebo soc. vyloučením ohrožených osob v Břeclavi v oblastech problémových rodinných vztahů, zadluženosti a bydlení. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím odborných pracovníků města Břeclavi stabilizovat životní situaci a posílit zaměstnanost u osob z cílové skupiny.

Projekt naplňuje opatření města Břeclav popsaná ve Strategickém plánu sociálního začleňování a vychází z potřeb Analýzy agentury pro sociální začleňování.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vyhledání, aktivizace, motivace, pomoc a podpora ohrožených skupin osob, stabilizace/zlepšení jejich sociální situace, a to prostřednictví tří klíčových aktivit:

KA01- Terénní sociální práce města, posílení casemanagementu a práce s ohroženými rodinami.

Terénní sociální práce je zaměřena na aktivní vyhledávání a stabilizaci jedinců a rodin a podporu vedoucí k posílení nekonfliktního fungování rodiny, rodičovských kompetencí, zaměstnanosti, sousedské vztahy, finanční situace atp. Casemanagment bude komplexně řešit komplikované situace klientů případovým řízením sociální práce (případové a rodinné konference, atd.).

KA02 - Dluhové poradenství

Aktivita bude zaměřena především na řešení dluhů, zlepšení nepříznivé situace klientů způsobené dluhy, na rozvoj kompetencí a dovedností klientů při správě vlastních financí a zvyšování finanční gramotnosti. Informuje o nekalých praktikách a realizuje preventivní aktivity pro nejvíce ohrožené osoby.

KA03- Podpora bydlení v Břeclavi

Tato aktivita je složena ze dvou dílčích činností. První z nich je zaměřena na prevenci ztráty bydlení, zvýšením kompetencí cílové skupiny, (formální povinnosti nájemního vztahu, stabilizace sousedských vztahů, bezproblémové užívání bytu).

Druhá aktivita se zaměřuje na podporu získávání adekvátního bydlení na komerčním realitním trhu při přechodu z podstandardního nebo neadekvátního bydlení. Půjde o asistenci při vyhledávání vhodných bytů, uzavírání nájemních smluv, zvládnutí formálních náležitostí nájemního vztahu atp.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a rozpočtu města Břeclav.