Systém řízení kvality


reg.č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002778

Logo OPZ barevné.jpg

Příjemce projektu: Město Břeclav

Název projektu: Systém řízení kvality

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002778

Doba realizace projektu: 1. 3. 2017 – 31. 8. 2018

Celková výše dotace: 4 795 991,50 Kč

V rámci realizace projektu bude řešeno pět aktivit:

Aktivita č. 1 –  Revize strategií a cílů včetně nastavení systémů

Tato aktivita bude probíhat prvních 6 měsíců projektu a bude obsahovat revize strategií a politik úřadu dle požadavků ISO 9001:2015, revize a doplnění stávajících cílů a ukazatelů úřadu do komplexní struktury Balanced Scorecard a zavedení systému měření a hodnocení výkonnosti procesů.

Aktivita č. 2 – Procesní mapy a odpovědnosti

Aktivita se skládá ze tří částí, a to aktualizace interaktivní procesní mapy úřadu dle požadavků ISO 9001:2015, stanovení jednoznačných pravomocí a odpovědností v procesech a zavedení zlepšování procesů včetně systému řízení změn.

Aktivita č. 3 Zvýšení znalostí na městském úřadu

Aktivita se zaměřuje na vzdělávání zaměstnanců v oblasti zavádění ISO. Vzhledem k tomu, že se jedná o školení k jednotlivým aktivitám projektu i o průběžný mentoring, bude tato aktivita realizována v průběhu celého projektu. Dojde k vytvoření systému pro dokumentaci znalostí úřadu, k zavedení systému pro publikování dokumentovaných informací zaměstnancům. Zároveň bude probíhat mentoring a prezenční vzdělávání zaměstnanců.

Aktivita č. 4 Softwarová podpora k zavádění ISO

V rámci této aktivity bude v software podporujícím integrovaný systém kvality zpracována podpora pro řízení rizik včetně procesní směrnice definující postupy a odpovědnosti v rámci projektového řízení úřadu.

Aktivita č. 5 Certifikace systému řízení kvality podle nové normy ISO

Jedná se o ukončení celého procesu zavedení metody kvality. Certifikace řízení kvality podle nové normy ISO 9001:2015 bude provedena s využitím integrované softwarové podpory, která poskytne jednoznačné důkazy o plnění příslušných požadavků normy.

Cílem projektu je efektivní fungování úřadu včetně systému přehledné dokumentace v návaznosti na Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014-2020.