Ptákem roku 2017 je datel černý


Ptákem roku 2017 je datel černý

Pták roku 2017 – Datel černý

Datel 1Datel černý (Dryocopus martius); autor: Luboš Mráz, 2013

Anketa Pták roku je vyhlašována každoročně Českou společností ornitologickou již od roku 1992. Pozornost veřejnosti v letošním roce bude upoutána právě na datla černého a jeho biotop tvořený lesními společenstvy. V lesích se vyskytuje množství stromů poskytujících datlovi nejen hmyzí potravu, ale i prostor ke hnízdění. Druhová rozmanitost lesa, jeho věková rozrůzněnost a výskyt odumírajících stromů jsou významné pro datla i jiné druhy ptáků.

Datel na svou přítomnost může upozornit návštěvníka lesa pestrými hlasovými projevy jako „krrri-krrri“ výhradně v letu, „klié“ když sedí, nebo „kli-kli-kli“ podobající se smíchu. Známější jsou však zvuky vznikající při úderech datlova zobáku do kmene stromů. Po chvíli hledání je spatřen černě zbarvený pták s červenou čepičkou šplhající po kmeni. Ke šplhání má datel přizpůsobeny nohy s dvěma páry protistojných prstů se silnými drápy a pevná ocasní pera, o která se při šplhání opírá. Ostře zakončeným zobákem pak sbírá potravu, buduje dutiny pro hnízdění nebo během jarního období označuje své teritorium tzv. bubnováním. Od běžného tesání do dřeva se bubnování odlišuje větší intenzitou, rytmem úderu a navíc slouží jako komunikace mezi datlím párem. Rozeznat samici od samce je možné pomocí červené čepičky. U samce se červené zbarvení táhne od kořene zobáku po konec temene hlavy, zatímco samice má čelo černé a červené zbarvení se vyskytuje na konci temene.

Potrava datla je tvořena larvami brouků, mravenci, housenkami motýlů a jiným hmyzem, který datel dobývá ze dřeva nebo kůry kmene stromů. Dlouhý jazyk s harpunovitými háčky na špičce jazyka a lepivé sliny umožňují datlovi dostat se za potravou i do velmi úzkých chodbiček hluboko uprostřed kmenů. Potravní otvory lze nalézt v kmenech či větvích živých i odumřelých stromů. Otvory mají nepravidelný tvar a jejich okraje jsou hrubé a nezačištěné.

Datel 2Potravní dutina v kmeni vytvořená datlem; autor Miloš Anděra, 2006

K hnízdění si datel vybírá především starší stromy napadené houbovou hnilobou, která umožňuje snazší tesání. Hnízdní dutina bývá umístěna ve výšce 8-20 m nad zemí, má protáhlý hruškovitý tvar a v pozdějších letech dutinu mohou využít i jiné druhy ptáků jako například sýc rousný, holub doupňák, kulíšek nejmenší, špaček obecný a brhlík lesní. Kromě ptáků dutinu zabydlují také kuny, veverky nebo netopýři. Vletový otvor hnízdní dutiny má okrouhlý tvar se začištěnými okraji. Datel černý je monogamním druhem, o hnízdo se starají oba rodiče a péči si rovnoměrně rozdělují.

Během posledních let početnost datla černého mírně stoupá. Tento trend je pravděpodobně způsoben zvyšující se lesnatostí ve střední Evropě, vyhlašováním nových chráněných území a šetrnějším lesním hospodařením. Česká společnost ornitologická vybízí veřejnost, aby se zapojila do pozorování datla a podílela se tak na shromažďování údajů o jeho prostředí. Více informací lze nalézt na stránkách Faunistické databáze ČSO avif.birds.cz.

(Zpracováno dle časopisu Ptačí svět, ročník XIV, číslo 1/2017 vydané ČSO a dostupné zhttp://bigfiles.birdlife.cz/PS 2017-01.pdf)

Fotografie doustupné na portálu naturfoto.cz.