Referent oddělení investic a správy


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka  3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice referenta/ky oddělení investic  a správy  odboru rozvoje a správy

_______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

dosažené vzdělání

Úplné středoškolské s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské  

studijní obor

Technický směr, nejlépe technické vzdělání stavebního zaměření

Charakteristika vykonávané činnosti

Zajišťování přípravy, realizace, dozor  a vyhodnocování údržby, oprav a rekonstrukcí objektů a pozemních komunikací v majetku města a investičních akcí města včetně dotační činnosti, zadávání veřejných zakázek , zajišťování smluvních vztahů, reklamační řízení,  dozor nad činností na veřejném prostranství

praxe

Znalost systému veřejné správy a zákona o obcích vítána, zkušenosti s realizací investičních akcí  a způsobu zadávání veřejných zakázek výhodou

Požadované jazykové

znalosti

-

Požadované

dovednosti

velmi dobrá znalost práce s PC, řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič), týmová práce komunikativnost, kultivovaný písemný a ústní projev, zdvořilé vystupování, zodpovědnost, důslednost, samostatnost, flexibilita, organizační schopnosti, ochota k dalšímu osobnímu vzdělávání

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9.                                   

Předpokládaný nástup – ihned podle dohody

 

Přihlášku  zašlete  nejpozději  do  9.3.2012 na výše uvedenou adresu a kontaktní osobu. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu)  musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

 

Nutno doložit:     motivační dopis

      strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                                  

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek: Jana Pelikánová, personální a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214, e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

Bez požadovaných dokladů nelze  přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče