Referent oddělení rozvoje


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka  3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice referenta/ky oddělení rozvoje  odboru rozvoje a správy

_______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

  

dosažené vzdělání

Vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání 

studijní obor

Technické vzdělání stavebního zaměření, regionální rozvoj,regionální geografie, ekonomický směr (regionální politika a management)

Charakteristika pracovní činnosti

Tvorba a aplikace strategických dokumentů a rozvojových koncepcí, orientace v oblasti regionálního rozvoje, dotační politika, zadávání veřejných zakázek, zajišťování zpracování studií a projektů                                  

praxe

Znalost systému veřejné správy a zákona o obcích vítána

požadované jazykové

znalosti

Pasivní znalost cizího jazyka (čte, píše a rozumí jednoduchému textu)

Požadované

dovednosti

velmi dobrá znalost práce s PC, řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič), týmová práce komunikativnost, kultivovaný písemný a ústní projev, zdvořilé vystupování, zodpovědnost, důslednost, samostatnost, flexibilita, kreativita, organizační schopnosti, ochota k dalšímu osobnímu rozvoji

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9.                                    

Předpokládaný nástup – podle dohody ihned

 

Přihlášku  zašlete  nejpozději  do 16.3.2012 na výše uvedenou adresu a kontaktní osobu. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu)  musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

 

 

Nutno doložit:     motivační dopis

      strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                                  

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek: Jana Pelikánová, personální a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214, e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

Bez požadovaných dokladů nelze  přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče