Revitalizace lokality Podzámčí a Zámecká louka v Břeclavi


Na tento projekt byla získána finanční podpora z Operačního programu Životní prostředí, Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Obsah projektu
Cílem projektu je udržitelný rozvoj historické části města Břeclavi prostřednictvím revitalizace významné sídelní zeleně, která umožní existenci segmentu přírodního charakteru a vítaného rekreačního prostoru. Díky revitalizaci bylo umožněno zpřístupnění této části pro jeho návštěvníky. V rámci projektu byla provedena plošná úprava terénu se založením travní ploch, ošetření stávajících stromu s výsadbou nových stromů a keřů. 

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   2 383 913,00 Kč
- zdroje žadatele                       780 612,50 Kč
- dotace ERDF                       1 496 413,80 Kč
- dotace SFŽP                          106 886,70 Kč

Revitalizace Podzámčí

 

logo OPŽP+EU