RPS – Břeclav, Regenerace panelového sídliště Slovácká (I. etapa)


Jednotlivé etapy projektu byly podpořeny z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Podpory regenerace panelových sídlišť pro roky 2012, 2013, 2014.

Obsah projektu
V rámci doposud provedených projektových etap byly rekonstruovány stávající pěší komunikace kolem obytných bloků na sídlišti, upravena komunikace a rozšířeny parkovací plochy na sídlišti. Dále byla provedena sanace a doplnění zelených ploch, vysazeny byly nové stromy a keře. Obnoveno bylo také veřejné osvětlení, doplněn byl mobiliář v podobě laviček, odpadkových košů a herních prvků.

I. etapa
V této etapě byl důraz kladen na rekonstrukci a rozšíření stávajícího parkoviště, dále na rekonstrukci povrchů velmi poškozených chodníků a ozelenění.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt       2 598 001 Kč
- zdroje žadatele                           852 318 Kč
- dotace z rozpočtu MMR ČR   1 745 683 Kč

Slovácká I.1 Slovácká I.2


logo_MMR.png