RPS – Břeclav, Regenerace panelového sídliště Slovácká (III. etapa A)


Jednotlivé etapy projektu byly podpořeny z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Podpory regenerace panelových sídlišť pro roky 2012, 2013, 2014.

Obsah projektu
V rámci doposud provedených projektových etap byly rekonstruovány stávající pěší komunikace kolem obytných bloků na sídlišti, upravena komunikace a rozšířeny parkovací plochy na sídlišti. Dále byla provedena sanace a doplnění zelených ploch, vysazeny byly nové stromy a keře. Obnoveno bylo také veřejné osvětlení, doplněn byl mobiliář v podobě laviček, odpadkových košů a herních prvků.

III. etapa A
V této etapě byl důraz kladen na rekonstrukci jednoho z intravilánů sídliště (nové uspořádání, ozelenění), rozšíření stávajícího parkoviště a na rekonstrukci povrchů velmi poškozených chodníků.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt       4 042 381 Kč
- zdroje žadatele                        2 829 666 Kč
- dotace z rozpočtu MMR ČR   1 212 715 Kč

Slovácká III.2 Slovácká III.1

logo_MMR.png