Dítě se závažnými a opakovanými poruchami chování a jednání


Klíčové informace 

  • Jedná-li se o situace, které souvisí s problémovým jednáním dětí (do 15 let) nebo mladistvých (15-18 let), které zanedbávají povinnou školní docházku, utíkají z domova, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než 15 let a spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, je třeba tuto situaci řešit.
  • Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany.
  • Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na výchovné problémy dětí a mládeže. 
  • Řešení situace je zahájeno oznámením rodičů, dotazem orgánů činných v trestním řízení a soudu, sdělením školy, školských zařízeních nebo zdravotnických zařízeních. 
  • Tyto situace jsou řešeny odborem sociálních věcí a školství Městského úřadu Břeclav, oddělením sociálně-právní ochrany dětí, dveře č. 141, 1. poschodí, náměstí T. G. Masaryka 42/3.
  • Na řešení životní situace nezletilých či mladistvých klientů se kromě rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu mohou podílet i další osoby z širší rodiny, terapeutická zařízení, střediska výchovné péče, výchovná zařízení, škola, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace atd. 

 

Podmínky a postup pro řešení této situace

  • Rodiče a děti spolupracují s kurátorem pro děti a mládež v rámci trestního a přestupkového řízení a řešení výchovných problémů. Při návštěvě se prokazují občanským průkazem.
  • Školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení upozorňují na děti s poruchami chování.
  • Orgány činné v trestním řízení spolupracují s kurátorem pro děti a mládež ve věci zjišťování poměrů v rodině.
  • Kurátor pravidelně navštěvuje děti umístěné ve výkonu trestu, ve vazbě a sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy.

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 274
731 428 282
alena.vajbarova@breclav_eu