Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2021


Klíčové informace

  • Dotace jsou poskytovány pouze na obnovu kulturních památek.
  • Město Břeclav spolupracuje s ministerstvem kultury při administraci dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

 

Dotace ministerstva kultury na obnovu památek 2021

Dotačním program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pokračuje i v roce 2021.

Kvóta pro ORP Břeclav činí Kč 359 000,-.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky.

Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč. Plátci DPH vypočítávají procenta příspěvku k ceně prací bez daně z přidané hodnoty. Termín pro podání žádosti na úřad ORP je 28. únor 2021. Minimální podíl žadatele činí 20%.

Žádost se předkládá na dvou předepsaných formulářích a to: Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021 a Žádost o státní dotaci v roce 2021. Žadatel odevzdává originály vyplněných a podepsaných formulářů.

Žádosti nesešívejte, nedávejte do kroužkové a jiné vazby!!!

Formuláře k dotačnímu programu jsou ke stažení na stránkách ministerstva kultury ZDE 

 

 

 

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 420
731 680 186
barbora.kopecka@breclav_eu
519 311 401
731 680 187
viera.hanakova@breclav_eu