Nakládání s nebezpečnými odpady


Klíčové informace

  • Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady musí mít  firmy a podnikatelé, kterým při jejich podnikatelské činnosti vznikají nebezpečné odpady, nakládají s nimi a skladují je.
  • Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady podává ten, kdo s nebezpečnými odpady nakládá. V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo statutární zástupce právnické osoby, případně osoba, která obdrží plnou moc pro zastupování v této věci.
  • S nebezpečnými odpady může původce odpadů nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy podle místa provozovny, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14 zákona o odpadech.
  • O udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými je potřeba požádat Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí jako příslušný městský úřad s rozšířenou působností podle místa provozovny.
  • Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů souhlasu nepodléhají.

Formulář

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 233
miroslava.hanackova@breclav_eu