Občanský průkaz pro dítě do 15 let


Klíčové informace:

  • Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
  • Žadatel předkládá doklady občana mladšího 15 let potřebné pro vydání občanského průkazu (rodný list a doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji nebo cestovní pas ČR se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji).
  • Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
  • Při podání žádosti o vydání občanského průkazu je nutná osobní přítomnost občana, k podání žádosti nelze zmocnit jinou osobu.
  • Žádost o vydání občanského průkazu s biometrickými údaji (zobrazení obličeje a otisky prstů rukou) pořizuje v elektronické podobě úředník s využitím údajů vedených v informačních systémech a občan ji podepíše přes tablet.
  • V případě žadatele mladšího 12 let se pořídí pouze zobrazení obličeje.
  • Občanský průkaz se vydává občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 12 let, u kterých není možné dočasně pořídit otisky prstů rukou, s dobou platnosti na 1 rok.

Správní poplatky

Za vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let činí správní poplatek 100 Kč (ve lhůtě do 30 dnů), 500 Kč (do 24 hodin) nebo 300 Kč (do 5 pracovních dnů).

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 279
dana.hanzlova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 201
hana.fikrova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 277
gabriela.krivankova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik