Občanský průkaz pro dítě do 15 let


Klíčové informace:

  • Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce.
  • Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
  • Občan, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. 
  • Občanské průkazy vydané ve zkrácené lhůtě do 24 hodin lze převzít pouze na ministerstvu vnitra.

Správní poplatky

Za vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let se platí správní poplatek 50 Kč (ve lhůtě do 30 dnů), 500 Kč (do 24 hodin) nebo 300 Kč (do 5 pracovních dnů).

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 279
dana.hanzlova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 201
hana.fikrova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 277
gabriela.krivankova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik