Povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a MK k umístění inženýrských sítí


Klíčové informace

  •  Žadatel předloží vyplněnou žádost.

 

 Přílohou žádosti žadatel předloží:

Doklad o identifikaci a právní formě (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo jiný obdobný doklad, v případě zastupování plnou moc)

Stanovisko správce komunikace u silnic II. a III. třídy (SÚS JmK, oblast Břeclav), místní komunikace (MěÚ Břeclav)

Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Břeclav, může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu

Doklad o zaplacení správního poplatku.

Formuláře

 Poplatky

Žadatel zaplatí správní poplatek 1.000 Kč.

 

 

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 348
731 428 295
svatava.vyhnalkova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 430
603 896 795
jana.letalova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení