Povolení ke zvláštnímu užívání silnice II. a III. třídy a místní komunikace pro pořádání akcí a uzavírka silnice


Klíčové informace

  • Žadatel předloží vyplněnou žádost.

K žádosti žadatel doloží

  • Doklad o identifikaci a právní formě (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, jiný obdobný doklad)
  • Popis situace ve vhodném měřítku s vyznačením místa akce nebo trasy, popř. i podrobnou situaci
  • Stanovisko správce komunikace u silnic II. a III. třídy (SÚS JmK, oblast Břeclav), místní komunikace (MěÚ Břeclav)
  • Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Břeclav
  • Doklad o zaplacení správního poplatku
  • Přechodná úprava provozu na pozemních komunikaci stanovena: č.j.  MUBR ....................../............. ze dne ........................

Formuláře

 

 Správní poplatky

doba trvání akce do 10 dnů               100,- Kč

doba trvání akce do 6 měsíců           500,- Kč

doba trvání akce nad 6 měsíců       1.000,- Kč

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 348
731 428 295
svatava.vyhnalkova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 430
603 896 795
jana.letalova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení