První občanský průkaz pro občana staršího 15 let


Klíčové informace: 

  • Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
  • Občan předkládá při žádosti doklady potřebné pro vydání občanského průkazu (rodný list a doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji).
  • Při podání žádosti je nutná osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořízení jeho fotografie a podpisu. Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost (např. cestovním pasem nebo rodným listem).
  • Za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
  • Občanské průkazy vydané ve zkrácené lhůtě do 24 hodin lze převzít pouze na ministerstvu vnitra!
  • Vydání občanského průkazu zdarma.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 201
hana.fikrova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 279
dana.hanzlova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 277
gabriela.krivankova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik