Realizace stavby na území významného krajinného prvku (lesa, údolní nivy, rybníka, vodního toku)


 

Klíčové informace

  • Umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží, těžba nerostů a rozsáhlejší kácení dřevin mohou poškodit esteticky nebo ekologicky hodnotné části krajiny, tzv. významné krajinné prvky.
  • Krajinné prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy
  • V případě, že zamýšlíte některý z výše uvedených zásahů na území významného krajinného prvku, je nutné si opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí.

Žádost se nemusí podávat na předepsaném formuláři, ale musí obsahovat

  • Jméno, adresu, datum narození/IČ a telefon žadatele.
  • Popis zásahu.
  • Zákres do katastrální mapy nebo situační výkres.
  • V případě staveb je vhodné doložit projektovou dokumentaci nebo její část, která se k zásahu vztahuje.

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 218
731 428 223
kristyna.uhrova@breclav_eu