Dotace ministerstva kultury na obnovu památek 2017

Ministerstvo kultury pokračuje v dotačním programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2017.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky.

Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.

Kvóta činí 468.000,- Kč pro celé území obce s rozšířenou působností a uzávěrka žádostí je do 28. dubna 2017 včetně.

Žádost jsou rozlišeny pro plátce a neplátce DPH. Plátci DPH vypočítávají procenta příspěvku k ceně prací bez daně z přidané hodnoty.

Termín pro podání žádostí o dotaci je stanoven do 28. 4. 2017 (včetně).

Formuláře k dotačnímu titulu:

Formular-zadosti-o-zarazeni-do-programu-ORP-2017-OPR.docx

Formulář_4_Prohlášení_o_nedostatku.pdf
Kvóty_ORP_2017.xlsx
Legenda_vlastnictví.pdf
Plna_moc_program_ORP_vzor_1.pdf
Podmínky_pro_přiznání_příspěvku_z_programu_v_roce_2017.pdf
Zásady_Programu_ORP_znění_2017.pdf
Změna_Zásad_programu_č_1.pdf