Souhlas s trasou podzemního a nadzemního vedení přes zemědělské pozemky


Klíčové informace

• Žádost o souhlas s návrhem tras nadzemních a podzemních vedení přes zemědělské pozemky podává stavebník, popřípadě jím zmocněný zástupce.

• Návrh na zahájení řízení podává stavebník, nebo osoba k tomu zmocněná, která doloží plnou moc vždy písemně u pověřeného obecního úřadu, v daném případě u orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu v Břeclavi, odboru stavebního a životního prostředí.

Žádost musí obsahovat

  • Jméno, adresu, IČ a telefon žadatele.
  • Popis vedení trasy, popřípadě technickou zprávu.
  • Snímek pozemkové mapy se zákresem navrhované trasy.
  • Celkovou situaci.
  • Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond ( v případě, že připravovaná stavba není součástí schválené územně plánovací dokumentace).

 

Formulář 

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 202
731 428 237
vladimira.kubikova@breclav_eu