Stavební povolení


Klíčové informace

  • Žadatel podá vyplněnou žádost u Speciálního stavebního úřadu.

K žádosti žadatel předloží

  • žádost by měla obsahovat identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru ze své nemovitosti
  • doklady prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě
  • projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektůa to minimálně ve dvou vyhotoveních 
  • plán kontrolních prohlídek stavby z hlediska jejich budoucího využití
  • souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů 
  • souhlasná stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
  • územní rozhodnutí nebo územní souhlas, příp. vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování
  • v případě zastoupení plnou moc


Formuláře

Poplatky

Žadatel zaplatí správní poplatek ve výši 10 000 Kč.
V případě prodloužení platnosti stavebního povolení 1 000 Kč.
Rozhodnutí o povolení výjimky 5 000 Kč.

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 338
603 896 797
darina.stollova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení