Volby do Evropského parlamentu


Klíčové informace

  • Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 24. a 25. května 2019.
  • Občan ČR má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu (EP) na území ČR za předpokladu, že

nejpozději druhý den voleb (25. 5. 2019) dosáhl věku 18 let,
nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva,
je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP,
popřípadě hlasuje na voličský průkaz.

  • Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti.
Další podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do EP je zápis státního občana ČR, který má právo volit (dále jen „volič“), do seznamu voličů pro volby do EP.

Tento seznam vede na území města Městský úřad Břeclav, který do 14. dubna 2019 zanese do tohoto seznamu údaje z tzv. stálého seznamu voličů občanů s trvalým, pobytem v Břeclavi. Tuto skutečnost si může každý volič ověřit na zdejší ohlašovně evidence obyvatel.

Městský úřad může dále do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 4. května 2019 zanést voliče, kteří nemají na území města Břeclav trvalý pobyt, ale kteří jsou zde v nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče, v policejní cele nebo věznici a kteří byli do tohoto seznamu nahlášeni správcem nebo velitelem příslušného zařízení.

Jak postupovat, když se volič přestěhuje?

Pokud volič po 14. dubnu 2019 změní místo trvalého pobytu v rámci území ČR po zápisu do seznamu voličů pro volby do EP, bude na obecním úřadě v místě předchozího bydliště automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů. Aby volič mohl hlasovat v místě nového trvalého pobytu, musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vydání potvrzení o vyškrtnutí, které musí předložit obecnímu úřadu v místě nového bydlištěnejpozději do 22. května 2019 nebo v dny voleb, okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji).

Na přestěhování občanů v rámci území města v době od 14. 4. 2019 do 22. 5. 2019 se tento postup nevztahuje, protože budou automaticky zařazeni do nového volebního okrsku. Pokud se ale odstěhují do jiné obce či města, tak musí na zdejší ohlašovně evidence obyvatel osobně požádat o výše uvedené potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů v Břeclavi.

Jak postupovat, když bude volič v době voleb v nemocnici nebo obdobném zařízení?

V případě, že občan z jiné obce bude přijat do nemocnice v Břeclavi k hospitalizaci v době do 4. 5. 2019může požádat zdejší městský úřad prostřednictvím tohoto zařízení o zápis do seznamu voličů pro volby do EP v Břeclavi, nemusí mít voličský průkaz a v „mateřské“ obci bude vyškrtnut. Pokud ale bude hospitalizován po 4. 5. 2019nebude mít voličský průkaz a v době konání voleb bude i nadále v nemocnici nebo podobném zařízení, nebude moci volit. Stejný důsledek bude mít i skutečnost, že po tomto zápisu do seznamu v Břeclavi do 4. 5. 2019, pokud bude občan z nemocnice propuštěn, nebude možné obnovit zápis v seznamu voličů pro volby do EP ve „své obci“ a občan již nemůže volit. Není-li pobyt v zařízení ve dny voleb zřejmý, doporučujeme voliči požádat si o voličský průkaz.

Jak si může volič opatřit voličský průkaz ?

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně nejpozději do 22. května 2019 do 16 hodinpísemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nejpozději do 17. května 2019 do 16 hodin.

Převzetí voličského průkazu, které je možné nejdříve 9. května 2019, lze učinit osobně voličem nebo osobou, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej úřad voliči zašle do vlastních rukou.

Jak postupovat v případě, když se volič nemůže ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti?

Volič může ze závažných zdravotních důvodů požádat úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který je okrsková volební komise zřízena. Takovým způsobem může požádat i volič, který bude volit na voličský průkaz.

Jak budeme při volbách do EP hlasovat?

Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Pokud by nepřišly, nebo se jakkoliv poškodily, jsou u volební komise k dispozici náhradní.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové volební komisi tento průkaz.

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

Kde získáte další informace?

Podrobné informace k volbám do EP lze najít na webových stránkách Ministerstva vnitra na odkazu http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx .

Konkrétní informace k volbám do EP na území města Břeclav Vám podají zaměstnanci zdejšího odboru správních činností, oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik na tel. 519 311 221, 519 311 239, 519 311 289 nebo na e-mail: jitka.zhanalova@breclav_eu

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 221
739 328 670
jitka.zhanalova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik