Vyřízení cestovního pasu


Klíčové informace

 • Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz.
 • Nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti.
 • Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.

Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a otisky prstů rukou občanů starších 12 let.

 

Kde lze podat žádost o vydání cestovního pasu 

 • V České republice u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, nebo v případě vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů) je vydávajícím orgánem Ministerstvo vnitra ČR
 • V zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky.
 • Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě však nelze podat u zastupitelského úřadu.
 • V žádosti může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť, nebo adresu elektronické pošty pro účely informování o vyhotovení cestovního pasu.

Kde lze cestovní pas převzít

 • Na úřadě, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, a to i v případě zkrácené lhůty do pěti pracovních dnů. 
 • Na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan zvolil při podání žádosti o cestovní pas (poplatek 100,- Kč).
 • V zahraničí na zastupitelském úřadě, u něhož byla podána žádost o jeho vydání.
 • Pokud byla podána žádost o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě, lze jej převzít i na obecním úřadě obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání (dle místa trvalého pobytu).
 • Na ministerstva vnitra v případě lhůty do pěti pracovních dnů, ve lhůtě do 24 hodin pouze na ministerstvu!

Správní poplatky za vydání cestovních dokladů

 • Vydání cestovního pasu 600 Kč.
 • Vydání cestovního pasu občanům mladším 15 let 100 Kč.
 • Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin 6 000 Kč.
 • Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin občanům mladším 15 let 2 000 Kč.
 • Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů 3 000 Kč.
 • Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů občanům mladším 15 let 1 000 Kč.
 • Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti 100 Kč.

Skončení platnosti cestovního dokladu

Platnost cestovního dokladu skončí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení
 • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:

 • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny.
 • jeho držitel podstatně změnil podobu

První cestovní pas

 • O vydání cestovního pasu může požádat občan starší 15 let, ale do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. 
 • Občanům starším 15 let se cestovní pas vydává s dobou platnosti na 10 let.
 • Také může o vydání pasu požádat za občana staršího 15 let člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • Občan starší 15 let může převzít cestovní pas sám.

Při vyřizování cestovního pasu je potřeba předložit: 

 • Doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu  např. rodný list nebo doklad o státním občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky).
 • Smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 15 let žádost člen domácnosti.

Cestovní pas pro dítě do 15 let

 • O vydání cestovního pasu může požádat zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let.
 • Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce.
 • Občanům ve věku do 15 let se cestovní pas vydává s dobou platnosti na 5 let.
 • Cestovní pas může převzít zákonný zástupce, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče.
 • K žádosti o vydání cestovního pasu obou typů je třeba předložit doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let.
  Například rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno.

Ztráta či odcizení cestovního pasu

 • Ztrátu, odcizení, zničení nebo nález cestovního dokladu je nutné neprodleně ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání nebo matričnímu úřadu či nejbližšímu útvaru policie České republiky.
 • V zahraničí je držitel povinen ohlásit ztrátu, odcizení, zničení nebo nález cestovního dokladu nejbližšímu zastupitelskému úřadu České republiky. 
 • Ohlášením ztráty nebo odcizením skončí platnost cestovního dokladu. 
 • Nalezený cestovní doklad již nelze používat při vycestování do zahraničí. 
 • Občan při ohlášení vyplní formulář o ztrátě nebo odcizení a poté si může podat žádost o vyřízení nového cestovního pasu, kde je povinen prokázat svou totožnost. 

 Cestovní pas pro občana omezeného na svéprávnosti

 • O vydání cestovního pasu může požádat opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena, podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • Při žádosti musí být předložen doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost byla omezena.
 • Správní poplatky za cestovní pas pro občany omezené na svéprávnosti jsou stejné jako u všech typů cestovních dokladů. 
 • Cestovní doklad může za občana omezeného na svéprávnosti vyzvednout jeho opatrovník.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 263
ilona.hajkova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 240
marcela.janku@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik