Změna jména, příjmení


Klíčové informace

  • Povolení změny může požádat občan ČR, případně zákonný zástupce nezletilého občana ČR nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR.
  • Žadatel podá písemnou žádost na matričním úřadu podle místa trvalého pobytu a přiloží k ní zákonem stanovené doklady. 

 K písemné žádosti je třeba doložit

  • Rodný list, popř. oddací list žadatele nebo rodný list nezletilého dítěte. Jde-li o osobu rozvedenou, doklad o rozvodu manželství, jde-li o osobu ovdovělou, úmrtní list.
  • Průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta).
  • Souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení.
  • Jde-li o nezletilé dítě, souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

Poplatky

  • Správní poplatek za vydání povolení změny jména nebo příjmení činí 1 000 Kč.
  • Správní poplatek za změnu příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na příjmení dřívější činí 100 Kč.

Lhůty

  • Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 409
vera.sperlova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 449
731 428 201
ladislava.wagnerova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 410
helena.horka@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik