Ohlášení změny trvalého pobytu


Klíčové informace

• Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území.

• Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen vyplnit a podepsat Přihlašovací lístek k trvalému pobytu.

 

 

Kdo ohlašuje místo pobytu 

-   Občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

-   Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu

-   Zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu

-   Člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

 

Poplatky

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek 50Kč. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.

 

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 239
jaroslava.petrova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 289
vladislava.slezackova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik