Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství


Klíčové informace

  • Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.
  • Oznámení lze učinit písemně nebo ústně do protokolu na kterémkoliv matričním úřadu. Bylo-li manželství uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení také prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině, anebo přímo u zvláštní matriky.

Žádost podává

  • Rozvedený/á manžel/ka, který/á při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela.
  • Rozvedený/á manžel/ka, který/á spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí.

Co musíte předložit

  • Platný průkaz totožnosti.
  • Oddací list.
  • Doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci (oddací list se nemusí předkládat v případě, že oznámení je učiněno u matričního úřadu v místě uzavření manželství).

Pro více informací se můžete obrátit na

Fotografie kontaktu
519 311 409
vera.sperlova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 449
731 428 201
ladislava.wagnerova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 410
helena.horka@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik