Povolení ke zvláštnímu užívání za účelem vyhrazeného parkování na silnicích II. a III. třídy a MK ZTP, ZTP-P


Klíčové informace

  • Žadatel předloží vyplněnou žádost.

     

K žádosti žadatel doloží:

  • Doklad o identifikaci a právní formě (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list), u ZTP doklad o trvalém pobytu, event. bydlišti v objektu, pro který je zřízené parkovací místo požadováno
  • Situaci širších vztahů ve vhodném měřítku
  • Stanovisko správce komunikace u silnic II. a III. třídy (SÚS JmK, oblast Břeclav), místní komunikace (MěÚ Břeclav) s udělením výjimky
  • Stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR Břeclav
  • Kopii průkazu ZTP, ZTP-P
  •  Přechodná úprava provozu na pozemních komunikaci stanovena     č.j.  MUBR ....................../............. ze dne ........................

Formuláře

Pro více informací se můžete obrátit na

519 311 348
731 428 295
svatava.vyhnalkova@breclav_eu
Fotografie kontaktu
519 311 430
603 896 795
jana.letalova@breclav_eu

Spadá pod

Oddělení dopravy a přestupkového řízení