Výsadba zeleně nám. Petra Bezruče - Břeclav 2011


Cílem projektu „Stromy 2011“ je zlepšit životní prostředí prostřednictvím výsadby nové zeleně, především původních druhů dřevin. Realizace projektu se předpokládá na veřejném prostranství v obytných nebo zastavěných plochách měst a obcí nebo v jejich extravilánu.

Obsah projektu
Projekt Výsadba zeleně nám. Petra Bezruče – Břeclav 2011 je zaměřen na celkovou revitalizaci parku spočívající ve výsadbě stromů, keřů, okrasných rostlin a revitalizaci zatravněných ploch. Dílčí část projektu, na kterou byla podpora žádána, řeší náhradu již dříve vykácených starších stromů. Výsadby jsou tvořeny tak, aby vytvořily zelený prstenec po obvodu parku. Jedná se o park na pozemcích parc.č. 4131 v k.ú. Břeclav, v majetku Města Břeclav. První etapa výsadby proběhla 7. července, kdy bylo vysázeno 15 kusů stromů a druhá etapa 14. listopadu. 2011.

V projektu bylo počítáno s vykácením stávajících stromů, které byly při zpracování plánu předběžně označeny za již nevyhovující, ale během realizace projektu (druhé etapy výsadby) bylo zjištěno, že zdravotní stav některých stávajících stromů byl vyhovující a tudíž nebylo nutné tyto stromy vykácet. Tímto nám nevznikl dostatečný prostor pro vysázení nových stromů a na daném schváleném místě jsme osadily pouze 28 ks stromů. Aby byl dodržen celkový počet 33 ks stromů, tak byla podána žádost o změnu v projektu a zbylých 5 ks stromů vysázeno na pozemku parc. č. 191/1 v k.ú. Břeclav.

Finanční zdroje
- celkové náklady projektu   193 638,43 Kč
- vlastní zdroje žadatele         61 638,43 Kč
- příspěvek Nadace ČEZ     132 000,00 Kč

Výsadba zeleně nám. P. Bezruče

logo Nadace ČEZ