Zateplení objektu ZUŠ Břeclav


Obsah projektu
Navrhované opatření spočívalo v zateplení obvodových svislých zdí objektu včetně soklu a v zateplení stropu nevytápěné půdy. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca  9,3 t/rok a k úspoře energie cca 160 GJ/rok.

Projekt, realizovaný v roce 2015, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Stavbu provedla společnost STAVIKA s.r.o.

Řídící orgán: Minusterstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí
Příjemce dotace: Město Břeclav

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   544 570,00 Kč
- zdroje žadatele                     54 457,00 Kč
- příspěvek z fondu EU         462 884,50 Kč
- příspěvek SFŽP                    27 228,50 Kč

Neuznatelné náklady na akci činily 293 233 Kč.

Zateplení ZUŠ

logo OPŽP+EU