Závěrečná konference


 

Závěrečná konference v Břeclavi

Ve čtvrtek 11. června 2015 se v prostorách hotelu Celnice uskutečnila závěrečná konference k projektu „Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav“.

Mezi stovkou účastníků byli zastupitelé a radní města Břeclav, zástupci příspěvkových organizací města Břeclav, měst z celé České republiky a Ministerstva vnitra ČR. V průběhu konference se seznámili s hlavními výsledky tříletého projektu, kterých bylo dosaženo pro efektivnější řízení úřadu města.  

Projekt, který byl spolufinancovaný z Evropských sociálních fondů, obsahoval tyto klíčové aktivity:

 • Strategie rozvoje města
 • Strategie rozvoje úřadu
 • Informační strategie
 • Procesní řízení
 • Zavádění inovací, praxe dobré správy - Good Governance
 • Řízení lidských zdrojů
 • Finanční řízení

 Formou pěti dílčích projektů byly klíčové aktivity postupně realizovány a uvedeny do praxe města a jeho úřadu. Hlavní přínosy projektu lze shrnout následovně:

 • Vytvoření Plánu rozvoje města ve střednědobém horizontu a Akčního plánu dosažení cílů a opatření
 • Formulování strategie úřadu včetně zpracování střednědobého plánu rozvoje úřadu s definicí projektů podporujících činnost úřadu
 • Definování informační strategie úřadu, jejímž posláním a hlavním cílem je optimální podpora naplnění vize úřadu a stanovených strategických cílů a podpora procesů úřadu
 • Vytvoření systému měření úspěšnosti strategie (soubor karet indikátorů, schválený směr vývoje, nastavené cílové hodnoty)
 • Zahájení všech potřebných činností spojených se zavedením procesního řízení do úřadu zejména procesní analýza, mapování procesů, jejich optimalizace a postupná automatizace
 • Zavedení popisů pracovních míst úzce navázaných na procesy, kompetenčního modelu a nového hodnocení zaměstnanců úřadu s využitím software
 • V oblasti zavádění inovací mj. vytvoření metodiky zlepšování, zavádění dobrých nápadů, jejich evidence a klasifikace
 • Implementace prvních aplikací zejména pro práci s dokumenty v rámci konceptu digitální město
 • Ve finančním řízení formulované metodiky směřované zejména ke zřizovaným organizacím, správě majetku a controllingu včetně využití k tomu určené aplikace
 • Posílení znalostí a dovedností vedoucích pracovníků městského úřadu v projektovém řízení
 • Hlubší osvojení si možnosti města jak prakticky účelně využít a čerpat z prostředků Evropských sociálních fondů
 • Zkvalitnění spolupráce odborů městského úřadu v rámci společného projektu se společným cílem  - co nejkvalitnější poskytování služeb klientům

Na konferenci vystoupili starosta Břeclavi Ing. Pavel Dominik, tajemník MÚ Břeclav Mgr. Zdeněk Opálka, zástupci dodavatelských společností ATTN Consulting s.r.o., Datalan, a.s., Dynatech  s.r.o., HaskoningDHV, s.r.o., MC Triton s.r.o. a představitel Českého institutu efektivního managementu. Konferencí prováděl koordinátor projektu Dr. Zdeněk Jurečka, CSc.

 Město Břeclav získalo úspěšnou implementací projektu mnoho pro zkvalitnění řízení svého úřadu, dalo inspiraci a podnět i pro další města k zefektivnění a zkvalitnění této oblasti života města.