Vnitřní členění OŽÚ


Vnitřní členění OŽÚ

 

Oddělení registrace

 • činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem (dále jen ŽZ) při vydávání průkazů živnostenského oprávnění pro fyzické osoby
 • činnosti v rozsahu stanoveném ŽZ při vydávání průkazů živnostenského oprávnění pro právnické osoby
 • metodická pomoc a poradenská činnost v oblasti živnostenského podnikání
 • součinnost s dotčenými orgány státní správy v rámci působnosti podle zvláštních předpisů při stanovení podmínek k provozování živnosti
 • vedení správních řízení o zrušení a pozastavení živnostenských oprávnění dle § 58 ŽZ
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku a vyřizuje žádosti o výpisy z něho
 • vedení evidence zemědělského podnikatele 
 • archivace a evidence spisových materiálů podnikatelů
 • poskytování informací veřejnosti v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve vztahu k živnostenskému úřadu
 • administrativa a korespondence úřadu
 • je centrálním registračním místem ve vztahu k finančnímu úřadu, k České správě sociálního zabezpečení, k úřadu práce a ke zdravotní pojišťovně

Oddělení kontroly

 • provádění živnostenských kontrol
 • vedení správně-sankčních řízení za porušení povinností podle ŽZ
 • zabezpečování dozorových činností včetně nápravných a sankčních opatření nad dodržováním vybraných povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, zákona o spotřebních daních, zákonem o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (protikuřácký zákon) a § 24 odst. 1 písm. c) přestupkového zákona na úseku živnostenského podnikání
 • koordinace a spolupráce s orgány státní správy, státního odborného dozoru, orgány činnými v trestním řízení, zájmovými svazy, cechy a sdruženími podnikatelů
 • poradenská činnost pro podnikatele v oblasti živnostenského podnikání