Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí/vedoucího odboru ekonomického Městského úřadu Břeclav

Kvalifikační předpoklady a znalosti v oboru:   

Vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, nejméně 5 let praxe ve funkci vedoucího zaměstnance podmínkou

Orientace v související legislativě, zejména v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Velmi dobrá znalost práce s PC, pokročilá znalost Excel MS Office

Řidičské oprávnění skupiny „B“ (aktivní řidič)

Profesionální vystupování, ochota k dalšímu vzdělávání

 

Vaší každodenní náplní práce bude:

Plnění strategických cílů města Břeclavi

Finanční řízení města včetně zřizovaných organizací

Řízení ekonomických procesů města Břeclavi

Kompletní controllingové činnosti

Řízení a organizace práce odboru ekonomického

Metodické vedení ostatních odborů

Kontrolní činnost svých podřízených

Aktivní účast v projektech města

Rozsah činností Odboru ekonomického

-       Oddělení rozpočtu a místních poplatků sestavuje rozpočet a střednědobý výhled, zpracovává ekonomické analýzy a rozbory hospodaření města a jím zřízených organizací, zajišťuje výkon správy místního poplatku, aj.

-       Oddělení školství a příspěvkových organizací zajišťuje výkon samosprávy na úseku kultury, školství, cestovního ruchu, mládeže a sportu a výkon státní správy na úseku školství, mládeže a sportu, působí v roli zřizovatelského odboru vůči příspěvkovým organizacím a provádí kontrolu hospodaření příspěvkových organizací, aj.

-       Oddělení účetnictví vede a metodicky řídí účetnictví města, zabezpečuje inventarizaci majetku a závazků, zpracovává podklady pro závěrečný účet města, zajišťuje provedení externího auditu hospodaření města, aj. 

 

 

Co od nás dostanete?

Platové ohodnocení v závislosti na délce odborné praxe, dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, zařazení do 12. platové třídy

Příplatek za vedení, osobní příplatek dle zkušeností a kvality odváděné práce

Odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, cílové odměny

25 dnů dovolené a 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici

Finanční příspěvky na penzijní připojištění, sportovní a kulturní aktivity

Mobilní telefon a zvýhodněný mobilní tarif pro rodinné příslušníky

Závodní stravování

Další profesní vzdělávání

 

Povinnou součástí přihlášky je předložení „Střednědobá vize finančního rozvoje města Břeclav a zřizovaných organizací “. Očekáváme využití veřejně přístupných a reálných finančních podkladů (zejména ze stránek města Břeclav).

 Předpokládaný rozsah vize 2 strany. Budoucí zaměstnavatel vyžaduje, aby návrh měl formu souvislého textu, nikoliv jen bodové osnovy. Vizi představí uchazeč komisi při výběrovém řízení.

 

Předpokládaný nástup: červen 2024 nebo dle dohody s uchazečem

Místo výkonu práce: Břeclav

 

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek a zodpovězení dotazů:

Jana Pelikánová, oddělení vnitřní správy odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214,

e-mail: jana.pelikanova@breclav.eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 02 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše do 31. května 2024. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

 

Nutno doložit:       strukturovaný profesní životopis

                               originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                               ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                               střednědobou vizi finančního rozvoje města Břeclav a zřizovaných organizací

lustrační osvědčení dle § 9 zákona č. 451/1991 Sb. – týká se pouze narozených před 1.12.1971

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr