Žádosti a tiskopisy odboru životního prostředí


Odpadové hospodářství

Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady - § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů - § 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Hlášenka o produkci a nakládání s odpady

Ochrana přírody a krajiny

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a dopl. vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb. – pro fyzické osoby

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle ustanovení § 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a dopl. vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb. – pro fyzické osoby podnikající a osoby právnické

Žádost o náhradu újmy za ztížení zemědělského hospodaření dle vyhlášky č. 432/2005 Sb.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF

Rybářství

Žádost o vydání rybářského lístku

Státní správa myslivosti

Žádost o vydání loveckého lístku

Hlášení o lovu a úhynu zvěře

Testové otázky - myslivecké stráže

Vodoprávní úřad

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jejich změnu

Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně, studni nebo jinému vodnímu dílu pro potřeby jednotlivých občanů

Žádost o povolení k užívání vodních děl

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace

Žádost o udělení souhlasu

Žádost o vyjádření

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami

Oznámení o užívání stavby vodního díla

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního dála a stavební úpravy

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů a stavební povolení ke studni

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů a stavební povolení k domovní čistírně