ZM č. 2 dne 22.12.2010


 Ve středu 22. prosince 2010 od 15.00 hod. v budově Městského úřadu Břeclav - nám. T.G.Masaryka 3 (zasedací místnost č. 112) proběhne 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Břeclavi.

Program

Předkládá
1. Zahájení
2. Složení slibu členy Zastupitelstva města Břeclavi
3. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu jednání
5. Volba místopředsedy Finančního výboru ZM Břeclavi
6.

Odstoupení od budoucí kupní smlouvy uzavřené se společností FASTAV-DEVELOPMENT-AOC, s.r.o. na nemovitosti v areálu bývalého cukrovaru -- Zpráva --

Ing. Krátký (OMP)
7. Výkup pozemků v lokalitě břeclavského zámku -- Zpráva, Příloha č.1, Příloha č.2 -- Ing. Krátký (OMP)
8. Převod bytové jednotky č. 967/9 v budově č.p. 967 v k.ú. Poštorná – Nádražní 85 -- Zpráva, Příloha č. 1 -- Ing. Krátký (OMP)
9. Prodej částí pozemků v lokalitě Pod Zahradami v k.ú. Poštorná – v souvislosti s protipovodňovými opatřeními -- Zpráva -- Ing. Krátký (OMP)
10. Zvolení přísedící Okresního soudu v Břeclavi -- Zpráva -- Ing. Krátký (OMP)
11. Delegování zástupce města na valnou hromadu a navržení člena do představenstva společnosti HANTÁLY a.s. -- Zpráva -- MUDr. Ryšavý (OMP
12. Delegování zástupce města na valnou hromadu a navržení členů do představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. -- Zpráva -- MUDr. Ryšavý (OMP)
13. Návrh závazných ukazatelů rozpočtu PO na rok 2010 v rámci rozpočtu ORJ 010 – OŠKMS -- Zpráva, Příloha č.1 -- Ing. Parolek (OŠKMS)
14. Dotace pro MSK Břeclav – stolní tenis – trenér mládeže  -- Zpráva, Příloha č.1 -- RNDr. Petrů (OŠKMS)
15. Žádost příspěvkové organizace TEREZA Břeclav o schválení trvalého upuštění od vymáhání pohledávek za panem Stanislavem Sklenářem  -- Zpráva, Příloha č.1 -- Ing. Parolek (OŠKMS)
16. Aeroclub Břeclav – žádost o navýšení dotace  --Zpráva, Příloha č.1 -- Ing. Parolek (OŠKMS)
17. Turistický informační systém Jih Moravy – žádost firmy Veselý o prominutí smluvní pokuty  --Zpráva, Příloha č.1 -- Ing. Parolek (OŠKMS)
18. Určení zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem --Zpráva -- Ing. Krátký (OSŘÚP)
19. Návrh na změnu tarifních podmínek na linkách městské autobusové dopravy v Břeclavi  --Zpráva -- Ing. Parolek (OSVD)
20. Odměna za výkon funkce členům výborů ZM Břeclavi, kteří nejsou členy zastupitelstva  --Zpráva -- MUDr. Ryšavý (OKT)
21. Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 8/2010 o místním poplatku ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů -- Zpráva, Příloha č.1 -- Ing. Parolek (OE)
22. Návrh rozpočtu města Břeclavi na rok 2011 a rozpočtového výhledu na rok 2012-2013  -- Zpráva, Příloha č.1, Příloha č.2, Příloha č.3, Příloha č.4, Příloha č.5, Příloha č.6, Příloha č.7, Příloha č.8, Příloha č.9 -- Ing. Parolek (OE)
23. Převod nebytových jednotek v domě na ulici Jaselská 6 a 8 v Břeclavi, včetně podílů na společných částech domu a na pozemku pod ním  -- Zpráva, Příloha č.1, Příloha č.2 -- Ing. Krátký (OMP)
24*. Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, za lékařský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity (OVV)
25*. Návrh ke zrušení delegování pana Radka Buka v představenstvu společnosti TEMPOS Břeclav, a.s. (OMP)
26*. Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 9/2010, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 4/2008 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno. (OE)
27*. Zmocnění radě města Břeclavi k provádění rozpočtových opatření.  --Zpráva -- (OE)

* Materiály budou projednány na RM č. 4 dne 21.12.2010, proto budou předloženy na ZM č. 2 „z ruky“.

MUDr. Oldřich Ryšavý, v.r.

starosta města Břeclavi