Aktualizace seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu

Město Břeclav informuje, že odbor majetkový provádí aktualizaci seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu, a to k datu 30. 11. 2022.

Všem žadatelům, kteří mají v současnosti podanou žádost, jsou zasílány informační dopisy na doručovací adresu uvedenou v žádosti s informacemi k aktualizaci žádosti. Žádosti, které nebudou aktualizovány, budou k 30. 11. 2022 vyřazeny z evidence.

V souladu s platnými Pravidly nájmu, výpůjčky a zřizování věcných břemen u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclavi, bude nově evidence žádostí o byt v platnosti 1 rok s tím, že žadatel o byt je povinen si žádost každoročně obnovit.

Do evidence nebudou zařazeny žádosti žadatelů, kteří mají vůči městu Břeclav nebo jím zřizovaným organizacím neuhrazeny pohledávky (dluhy) a žadatelů, kteří vlastní nemovitou věc určenou k bydlení.

Podrobnější informace je možné získat na odboru majetkovém, oddělení správy nemovitostí, referentka Miroslava Očenášková, telefonní číslo 519 311 415 nebo na e-mailové adrese: miroslava.ocenaskova@breclav.eu, případně přímo v kanceláři č. 4 Městského úřadu Břeclav, se sídlem Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, kde si zájemci o byt mohou vyzvednou i formuláře k podání žádosti. Tyto formuláře jsou dostupné i na webových stránkách města Břeclav, www.breclav.eu.