Břeclav bude mít technickou mapu

Zastupitelstvo města schválilo v prosinci 2017 novou obecně závaznou vyhlášku o vedení technické mapy města.

Technická mapa bude v digitální podobě zajišťovat aktuální a přesné informace o zastavěném území: komunikacích (povrchu, dopravním značení, veřejném osvětlení, kanalizačních vpustích atd.), chodnících (povrch, stav), inženýrských sítích, stavebních objektech (budovách, kulturních památkách, důlních dílech…), technické infrastruktuře (šachtách, stožárech, hydrantech…), vodstvu či zeleni. 

Břeclavská vyhláška o technické mapě vychází z vyhlášky č. 233/2010 zveřejněné ve sbírce zákonů dne 28. července 2010 a také čerpá z dobrých zkušeností stovek měst v České republice. 

Technická mapa bude účinným nástrojem pro inventarizaci a pasportizaci majetku, správu majetku (přehled o stavu, náklady na údržbu, návrh obnovy), plánování rozvoje a bude podkladem pro projektování staveb i pro řešení havarijních situací. Informace z této mapy budou sloužit nejen jednotlivým odborům městského úřadu, ale také stavebníkům, projektantům a dalším subjektům, které budou provádět či plánovat investice ve městě. 

Aby byla mapa opravdu aktuální, je třeba, aby spolupracovali všichni občané města. Každý stavebník má nově povinnost odevzdat dokumentaci ke stavbě v jasně definované digitální podobě. Tato povinnost přinese nám všem možnost rychle zjistit stav v katastrálních územích Břeclav, Poštorná a Charvátská Nová Ves. 

Podrobné informace budou dostupné během ledna na novém mapovém webu města: http://mapy.breclav.eu. Každý stavebník také obdrží kompletní informace na příslušném stavebním úřadu.