Břeclav chce investovat do modernizace škol

Do modernizace škol chce s pomocí dotací investovat město přes 220 milionů korun. Břeclav podá v rámci IROP* tři žádosti o dotace ve výši 125 milionů korun a z vlastních prostředků vloží do projektů v rámci kofinancování přes 96 milionů korun.

Modernizaci škol plánuje Břeclav na ZŠ Slovácká, kde je předpokládaná výše investice více než

85 milionů korun, z dotací by mohlo být pokryto 40 milionů, město by se na přestavbě podílelo

částkou přes 45 milionů korun. Druhým plánovaným projektem je rozvoj vzdělávací

infrastruktury ZŠ Kupkova a ZŠ Jana Noháče v Břeclavi. Tady jsou úpravy vyčísleny na 45,7

milionů korun, z dotace může být kryto více než 36,35 milionů, podíl města by byl 9,35 milionů

korun. Třetím projektem má být rozvoj vzdělávací infrastruktury ZŠ Na Valtické a ZŠ Kpt.

Nálepky v Břeclavi, kde jsou náklady vyčísleny ve výši 82 milionů korun, 40 milionů je možné

získat z dotace, 42 milionů by poskytlo město. Částky jsou uvedeny vč. DPH a s investicemi se

počítá v horizontu tří let.

 

„Tento dotační titul je komplikovaný, už se několikrát změnil. Představuje ale obrovskou příležitost pro naše školy a my přes všechny překážky pracujeme na tom, abychom uspěli a prostředky na modernizaci našich škol získali,“ říká místostarosta Jakub Matuška. 

Na ZŠ Slovácká bude z dotací podpořeno vybudování odborných učeben nad pavilonem „C“, kde má vzniknout místo stávající půdy nadstavba odborných učeben (dvě multifunkční učebny, počítačová učebna, učebny fyziky a chemie). S tím souvisí také vyřešení bezbariérovosti celé budovy. Projekt na rozvoj vzdělávací infrastruktury ZŠ Kupkova a ZŠ Jana Noháče se zaměřuje na zajištění vnitřní konektivity, modernizaci odborných učeben, kabinetu a rekonstrukci sportovního hřiště při ZŠ na ul. Sovadinova. Na ZŠ Kupkova se jedná o učebnu a kabinet fyziky, učebnu chemie a chemickou laboratoř. Na ZŠ Na Valtické a ZŠ Kpt. Nálepky bude projekt zaměřen na rozvoj vzdělávací infrastruktury a týká se modernizace odborných učeben, kabinetů a rekonstrukce sportovního hřiště. Hřiště při ZŠ Na Valtické projde rekonstrukcí atletické dráhy, doskočiště pro skok do dálky a sektoru pro vrh koulí. Součástí bude výstavba dvou víceúčelových hřišť pro míčové hry a požární tréninkové věže. Na ZŠ Kpt. Nálepky bude zmodernizována počítačová učebna a projekt počítá také s vybudováním odborné učebny dílen, které zahrnují jak stavební práce, tak nákup vybavení pro odbornou výuku technických a řemeslných předmětů, a také kompletní zajištění vnitřní konektivity školy.

 

Nová výzva Ministerstva pro místní rozvoj má za cíl podporu regionálního školství, zejména rozšíření a zkvalitnění infrastruktury škol pro vzdělávání ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky nebo práci s digitálními technologiemi. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)* bude podporována modernizace a budování odborných učeben základních škol, modernizace a budování učeben pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, budování zázemí pro školní družiny a školní kluby a budování vnitřní konektivity škol. Doprovodnou částí projektu může být zázemí pro školní poradenské pracoviště, zázemí pro pedagogické pracovníky, komunitní aktivity při ZŠ či sportovní hřiště.

 

* Ministerstvo pro místní rozvoj 1. 11. 2022 vyhlásí 24. výzvu Integrovaného regionálního operačního programu – Základní školy – specifický cíl 4.1 (PR)