Břeclav podá proti rozsudku kasační stížnost

Krajský soud v Brně v jednom z bodů dal za pravdu žalobcům (Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, VODA Z TETČIC o.s.) ve sporu vedeném proti Ministerstvu životního prostředí ČR ve věci kompenzačních opatření při plánované výstavbě obchvatu Břeclavi. Soud se ztotožnil s názorem žalující strany, že na část obchvatu, která prochází chráněným územím Natura 2000, mělo být vypracováno posouzení vlivu na životní prostředí, tzv. velká EIA. Podle názoru Krajského úřadu Jihomoravského kraje a následně i Ministerstva životního prostředí to ale nutné nebylo, neboť správní orgány při posuzování vlivu stavby na životní prostředí postupovaly dle tehdy platné legislativy před vstupem ČR do EU.

Rada města Břeclav vzala ve středu 26. dubna na svém zasedání rozsudek Krajského soudu v Brně na vědomí a jako osoba zúčastněná tohoto soudního sporu využije zákonnou možnost a podá kasační stížnost proti tomuto rozsudku k Nejvyššímu správnímu soudu.

EIA je označení pro proces, jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace akceptovatelná. Proces nepodléhá správnímu řádu (a nelze se proti němu odvolat) a jeho výstup má pouze doporučující charakter.