Břeclav se přiblížila k velkým změnám

Zastupitelé města Břeclavi schválili záměr pořízení změny územního plánu, která by umožnila vznik nového obchodního centra na okraji města.

Podmínkou této změny je podle rozhodnutí zastupitelů uzavření Smlouvy o Rozvojovém záměru, ve kterém se investor zaváže k zajištění opatření ke zlepšení dopravní situace v dané lokalitě dle zpracované dopravní studie, k realizaci protipovodňových opatření stanovených v územním rozhodnutí a zakomponování do realizace projektu výstavby prvky tzv. zelené infrastruktury, vše na náklady investora. Rada města zastupitelstvu pořízení územní změny doporučila schválit.

 

Podle informací investora mají o provozování prodejen v tomto místě zájem řetězce Kaufland nebo Lidl, o případné otevření hobby marketu, po kterém občané dlouhodobě volají, se zajímají Hornbach nebo Mountfield, uvedl starosta Svatopluk Pěček.

 

Záměr pořízení změny č. 2 územního plánu byl v lednu 2022 za účasti představitelů společnosti Pentacles Development s.r.o. projednán v komisích Rady města, konkrétně v komisi dopravní a v komisi rozvoje a územního plánování. Následně byl záměr pořízení změny č. 2 představen na workshopu pro zastupitele, kde nebyly vznešeny žádné zásadní připomínky k předložené žádosti. Komise dopravní i komise rozvoje a územního plánování Rady města Břeclavi pořízení změny ÚP doporučily.

Komise dopravní Rady města Břeclavi doporučila schválení Změny č. 2 Územního plánu Břeclav až poté, co investor předloží Městu Břeclav řešení dopravní situace a zaváže se k realizaci a financování navržených opatřeních vzešlých ze studie. Studie bude řešena v úseku od křižovatky ul. J. Moláka až za kruhovou křižovatku na silnici I/55. Dopravní posouzení dále zohlední záměr protipovodňových opatření (studie proveditelnosti přírodně blízkých protipovodňových opatření), všech stávajících sjezdů ze silnice I/55 a výjezdů, posoudí kumulativní dopravu (běžná doprava po silnici I/55, do obchodních center stávajících a budoucích a do výrobních areálů ve zmiňovaném úseku).

Komise rozvoje a územního plánování Rady města Břeclavi doporučila pořízení změny č. 2 ÚP Břeclav týkající se změny způsobu užívání plochy smíšené výrobní VS a části plochy veřejného prostranství VP na plochu občanského vybavení - plochy vybavenosti komerční Ca, za podmínek prezentovaných investorem – zafinancování pořízení změny ÚP č. 2, zafinancováni pořízení dopravní studie v rozsahu od ulice J. Moláka po kruhový objezd u Tesca (včetně), zafinancování jednotlivých opatření vyplývajících z dopravní studie (včetně zkapacitnění stávajícího kruhového objezdu), zafinancování realizace protipovodňových opatření v dotčené lokalitě, to vše v souladu s dokumentem Zásady pro výstavbu města Břeclavi.

V Břeclavi dne 30. března 2022