Cestovní pasy

Klíčové informace

 • Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz.
 • Nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti.
 • Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.

Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a otisky prstů rukou občanů starších 12 let.

Kde lze podat žádost o vydání cestovního pasu 

 • V České republice u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, nebo v případě vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě (v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů) je vydávajícím orgánem Ministerstvo vnitra ČR
 • V zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky.
 • Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě však nelze podat u zastupitelského úřadu.
 • V žádosti může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť, nebo adresu elektronické pošty pro účely informování o vyhotovení cestovního pasu.

Kde lze cestovní pas převzít

 • Na úřadě, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, a to i v případě zkrácené lhůty do pěti pracovních dnů. 
 • Na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan zvolil při podání žádosti o cestovní pas (poplatek 100,- Kč).
 • V zahraničí na zastupitelském úřadě, u něhož byla podána žádost o jeho vydání.
 • Pokud byla podána žádost o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě, lze jej převzít i na obecním úřadě obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání (dle místa trvalého pobytu).
 • Na ministerstva vnitra v případě lhůty do pěti pracovních dnů, ve lhůtě do 24 hodin pouze na ministerstvu!

Správní poplatky za vydání cestovních dokladů

 • Vydání cestovního pasu 600 Kč.
 • Vydání cestovního pasu občanům mladším 15 let 100 Kč.
 • Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin 6 000 Kč.
 • Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin občanům mladším 15 let 2 000 Kč.
 • Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů 3 000 Kč.
 • Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů občanům mladším 15 let 1 000 Kč.
 • Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti 100 Kč.

Skončení platnosti cestovního dokladu

Platnost cestovního dokladu skončí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení
 • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:

 • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny.
 • jeho držitel podstatně změnil podobu

Cestovní pas pro občana staršího 15 let

 • O vydání cestovního pasu může požádat občan starší 15 let, pokud je nezletilý k žádosti musí přiložit písemný souhlas zákonného zástupce, poručníka, pěstouna s jeho ověřeným podpisem. Ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže osoby oprávněné dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem příslušným k vydání cestovního pasu.
 • Také může o vydání pasu požádat za občana staršího 15 let člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • Občanům starším 15 let se cestovní pas vydává s dobou platnosti na 10 let.
 • K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu  např. občanský průkaz, cestovní pas, rodný list nebo doklad o státním občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky).
 • Smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 15 let žádost člen domácnosti.
 • Občan starší 15 let může převzít cestovní pas sám.

Cestovní pas pro dítě do 15 let

 • Za občana mladšího 15 let může o vydání cestovního pasu požádat zákonný zástupce,  místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let.
 • Občanům ve věku do 15 let se cestovní pas vydává s dobou platnosti na 5 let.
 • K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti:
  - Například rodný list nebo občanský průkaz anebo cestovní pas občana mladšího 15 let, případně Osvědčení o státním občanství ČR (v případě vydání prvního cestovního pasu    občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky). 
  - Doklad totožnosti zákonného zástupce, např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz
  - Doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti poručníkem, opatrovníkem, pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tj. příslušné rozhodnutí soudu.
 • Cestovní pas může převzít zákonný zástupce, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče.
   

Ztráta či odcizení cestovního pasu

 • Ztrátu, odcizení, zničení nebo nález cestovního dokladu je nutné neprodleně ohlásit orgánu příslušnému k jeho vydání nebo matričnímu úřadu či nejbližšímu útvaru policie České republiky.
 • V zahraničí je držitel povinen ohlásit ztrátu, odcizení, zničení nebo nález cestovního dokladu nejbližšímu zastupitelskému úřadu České republiky. 
 • Ohlášením ztráty nebo odcizením skončí platnost cestovního dokladu. 
 • Nalezený cestovní doklad již nelze používat při vycestování do zahraničí. 
 • Občan při ohlášení vyplní formulář o ztrátě nebo odcizení a poté si může podat žádost o vyřízení nového cestovního pasu, kde je povinen prokázat svou totožnost. 

 Cestovní pas pro občana omezeného na svéprávnosti

 • O vydání cestovního pasu může požádat opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena, podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • Při žádosti musí být předložen doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost byla omezena.
 • Správní poplatky za cestovní pas pro občany omezené na svéprávnosti jsou stejné jako u všech typů cestovních dokladů. 
 • Cestovní doklad může za občana omezeného na svéprávnosti vyzvednout jeho opatrovník.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00 Dnes
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den
Objednat se online