Chcete točit pro město? Máte zkušenosti s natáčením? Veřejná zakázka byla vyhlášena.

Město Břeclav vyhlásilo veřejnou zakázku na zajištění pořizování záznamů ze Zastupitelstva města Břeclav, sestřih těchto záznamů do krátkého shrnutí jednání a zhotovování video pozvánek na akce města. Přihlásit se můžete do 21. února do 9:00 h.

Dodavatel musí ve své nabídce doložit seznam významných zakázek realizovaných v posledních 3 letech týkajících se obdobného předmětu plnění, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Ze seznamu významných dodávek musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval minimálně 3 významné dodávky spočívající v zajištění pořizování záznamů ze zastupitelstva obce nebo města nebo ve zhotovování video pozvánek na akce obce nebo města nebo na jiné významné akce.

Dodavatel ve své nabídce doloží čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona, viz příloha č. 3 této výzvy, výpis z OR, pokud je v něm zapsán a prokázání oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

Nabídky budou posouzeny a hodnoceny komisí, přičemž hodnocení nabídek bude provedeno bodovým systémem s vahou uvedenou v hodnotících kritériích. Vítěznou nabídkou bude nabídka s nejvyšším bodovým hodnocením. Nabídky posouzené jako úplné dle podmínek výzvy a přijaté v řádném termínu pro podání nabídek budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti na základě uvedených kritérií.

Hodnotící kritéria a všechny podrobnosti k veřejné zakázce najdete zde:

https://zakazky.breclav.eu/contract_display_33.html