Dotace z programu Zvyšování kvality sociálních služeb

Od 7. do 18. srpna 2023 mohou zájemci podávat žádosti o finanční podporu z dotačního programu Zvyšování kvality sociálních služeb v Minimální síti sociálních služeb ORP Břeclav na rok 2023.

Tento dotační program je vyhlašován pro podporu profesionalizace a prohlubování kvality pracovníků přímé péče (sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách) poskytujících základních činnosti v sociálních službách registrovaných a poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Objem finančních prostředků určených pro tento dotačního programu je 950 000 Kč.  Maximální dotace na jeden pracovní úvazek pracovníka v přímé péči je stanovena na 11 000 Kč. Minimální podíl spoluúčasti žadatele je 10 % z celkových výdajů na projekt. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti k městu Břeclav ani jiné obci zapojené do systému spolufinancování sociálních služeb, ke státnímu fondu, finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení nebo rozpočtu jiného územního samosprávného celku. 
Finanční podpora bude poskytnuta na financování dalšího vzdělávání dle zákona o sociálních službách, na supervize a nákup odborné literatury, předplatné odborného periodika.