Hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru

Jihomoravský hejtman v úterý 11. července vyhlásil na území celého kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Důvodem byla současná meteorologická situace s nedostatkem dešťových srážek a také nárůst počtu požárů na území Jihomoravského kraje.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru platí do odvolání.  V této době je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:
a) rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň
b) kouřit (s výjimkou elektronických cigaret)
c) odhazovat hořící nebo doutnající předměty
d) používat zábavní pyrotechniku.
Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se rozumí:
a) lesní porosty a jejich okolí do 50 m
b) suché travní porosty
c) plochy zemědělských kultur
d) sklady sena, slámy, obilí
e) další místa, na kterých se provádějí činnosti související se sklizní, nebo uskladňováním pícnin a obilovin

Rozhodnutí hejtmana - zvýšené nebezpečí požáru 2023