Informace k žádosti o závazné stanovisko orgánu územního plánování

Novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb., účinná od 1. 1. 2018, obsahuje v ustanovení § 96b úpravu závazného stanoviska orgánu územního plánování.

Závazné stanovisko orgánu územního plánování je podle tohoto paragrafu vydáváno jako podklad pro tato rozhodnutí a úkony:

  • Závazná stanoviska pro speciální stavební úřady (§ 15 odst. 2 stavebního zákona)
  • Územní rozhodnutí a územní řízení (část třetí, hlava III, díly 4 a 5 stavebního zákona)
  • Změna v užívání stavby (§ 126 a 127 stavebního zákona)
  • Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení (§ 129 stavebního zákona)
  • Posouzení vyvolané změny v území podle zvláštního zákona

Stavební zákon výslovně stanoví, že pro stavební záměry uvedené v § 103 odst. 1 stavebního zákona v zastavěném území nebo zastavitelné ploše se závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává. Tyto stavební záměry posuzuje stavební úřad.

V žádosti je nutné uvést následující údaje:

-          název stavby,

-          dotčené katastrální území a parcelní číslo pozemku, kde bude záměr realizován,

-          pro jaké rozhodnutí či úkon podle stavebního zákona je závazné stanovisko požadováno,

-          identifikační údaje o žadateli (včetně telefonického popř. mailového kontaktu),

-          identifikační údaje o investorovi,

-          v případě zastoupení doložit plnou moc,

-          krátký popis záměru,

-          uvést adresu pro doručení.

Formulář najdete zde:

zadost-o-zavazne-stanovisko-formulář.docx

K žádosti je potřeba přiložit zpracovanou dokumentaci obsahově odpovídající min. dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Úřad územního plánování posuzuje v závazném stanovisku také soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a § 19 stavebního zákona. Upozorňujeme projektanty, že výše uvedená ustanovení stavebního zákona je potřeba v projektové dokumentaci zohlednit.

Žádost o závazné stanovisko podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů je potřeba doručit na Městský úřad Břeclav, odbor stavebního úřadu a životního prostředí.