Informace pro občany jiných zemí EU o možnosti volit do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu (EP) se budou na území ČR konat ve dnech 24. a 25. května 2019. V těchto volbách mají právo hlasovat i občané jiného členského státu EU za předpokladu, že tento občan alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před konáním voleb přihlášen v Břeclavi k trvalému nebo přechodnému pobytu (tj. nejméně od 10. dubna 2019), a je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP.

Seznam voličů pro volby do EP vede Městský úřad Břeclav, odbor správních činností, oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik – ohlašovna. Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže

  • o zápis do seznamu voličů pro volby do EP na území ČR požádá. Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP musí podat na ohlašovně městského úřadu nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin (neděle, v tento den bude zajištěna služba na ohlašovně od 8:00 do 16:00 hodin),
  • nebo je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstva obcí a podá žádost o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do EP. Žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP je třeba podat taktéž nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin na ohlašovně,
  • nebo o zápis do seznamu voličů pro volby do EP na území ČR požádal již při minulých volbách do EP v roce 2014, 2009 nebo 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit (těmto voličům doporučujeme, aby si svůj zápis ověřili na ohlašovně městského úřadu).

Žádost je nutné podat osobně. Při jejím podání se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. Městský úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 9. května 2019, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

Formuláře příslušných žádostí jsou k dispozici na ohlašovně Městského úřadu Břeclav nebo jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR na www.mvcr.cz v sekci VOLBY.

Voliči, který nebude zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz.

Bližší informace lze získat na http://www.mvcr.cz/volby.aspx nebo na zdejší ohlašovně, telefon 519 311 289, 519 311 239 nebo 519 311 221, email: jitka.zhanalova@breclav.eu

18. 3. 2019