Informace pro podnikatele – změna živnostenského zákona

Dne 01.01.2021 nabyl účinnosti zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mimo jiné mění příloha č. 4 živnostenského zákona tak, že se doplňují dva nové obory živnosti volné, konkrétně „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ a „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“. Dále se připojuje nová příloha č. 6 „Seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení“.

Pro tyto dva nové obory činnosti současně podle § 28 živnostenského zákona platí, že je lze vykonávat pouze v případě, že byly výslovně ohlášeny.

V příloze č. 6 jsou dva výše uvedené obory živnosti volné a jedna živnost vázaná „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“. U těchto činností a vázané živnosti musí být splněna v rámci ohlášení živnosti podmínka podle § 8a živnostenského zákona, tj. bezúhonnost skutečného majitele právnické osoby a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu, anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

Podle přechodných ustanovení právnické osoby, které provozují k 01.01.2021 uvedené obory živnosti volné a živnost vázanou „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“, nemusí plnit po dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti uvedeného zákona podmínku bezúhonnosti  podle § 8a živnostenského zákona. Nesplnění uvedené podmínky po uplynutí této doby je důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona.

Dále podle přechodných ustanovení platí, že v provozování činností spadajících do výše uvedených oborů činností živnosti volné lze bez dalšího pokračovat po dobu 60 dnů ode dne účinnosti zákona č. 527/2020 Sb.  V této době je podnikatel, který hodlá nadále uvedenou činnost provozovat, povinen ohlásit výkon příslušného oboru činnosti živnostenskému úřadu. Provozování uvedených činností po uplynutí stanovené doby bez ohlášení živnostenskému úřadu je přestupkem podle § 62 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona.

Bližší informace na obecním živnostenském úřadě.