Informace pro voliče, voličské průkazy

Volby do Evropského parlamentu (EP) se budou na území ČR konat v pátek 7. června od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8.00 do 14.00 hodin.

 

V těchto volbách mají právo hlasovat mimo občanů ČR i občané jiného členského státu EU za předpokladu, že tento občan

·         alespoň druhý den voleb, tzn. 8 června 2024 dosáhl věku 18 let

·         a je po dobu nejméně 45 dnů před konáním voleb přihlášen v Břeclavi k trvalému nebo přechodnému pobytu (tj. nejméně od 24. dubna 2024),

·         a je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP.

Seznam voličů pro volby do EP vede Městský úřad Břeclav, odbor správních činností, oddělení dokladů, evidence obyvatel a matriky – ohlašovna. Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže

  • o zápis do seznamu voličů na území ČR požádal již při minulých volbách do EP v roce 2019, 2014, 2009 nebo 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit (těmto voličům doporučujeme, aby si svůj zápis ověřili v úřední hodiny na ohlašovně městského úřadu),

·         nebo o zápis do seznamu voličů pro volby do EP na území ČR požádá. Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP musí podat osobně na ohlašovně městského úřadu nejpozději do 28. dubna 2024 do 16.00 hodin (neděle, v tento den je možno v této záležitosti telefonicky od 12:00 do 16:00 hodin kontaktovat vedoucí oddělení dokladů, evidence obyvatel a matriky Ing.  Jitku Zháňalovou, telefon 739 328 670),

  • nebo již na území ČR hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí a podá žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP. Žádost o přenesení svých údajů z dodatku do seznamu voličů pro volby do EP je třeba podat taktéž nejpozději 28. dubna 2024 do 16.00 hodin.

Žádost je nutné podat osobně. Při jejím podání se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. Městský úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 23. května 2024, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

Formuláře příslušných žádostí jsou k dispozici na ohlašovně Městského úřadu Břeclav nebo jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR na www.mvcr.cz v sekci VOLBY.

Jaké jsou podmínky volebního práva pro občany ČR?

Občan ČR má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, že

·         nejpozději druhý den voleb (8. 6. 2024) dosáhl věku 18 let,

·         nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva,

·         je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP,

·         popřípadě hlasuje na voličský průkaz.

Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

 

Jak postupovat, když se volič přestěhuje?

Pokud volič po 28. dubnu 2024 změní místo trvalého pobytu v rámci území ČR po zápisu do seznamu voličů pro volby do EP, bude na obecním úřadě v místě předchozího bydliště automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů. Aby volič mohl hlasovat v místě nového trvalého pobytu, musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vydání potvrzení o vyškrtnutí, které musí předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 5. června 2024 do 16:00 hodin nebo v dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště. Zde musí zároveň prokázat své právo hlasovat zejména občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji.

Na přestěhování občanů v rámci území města Břeclavi v době od 28. 4. 2024 do 5. 6. 2024 se tento postup nevztahuje, protože budou automaticky zařazeni do nového volebního okrsku.

 

Jak si může volič opatřit voličský průkaz?

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku dle místa trvalého pobytu.

Volič s trvalým pobytem v Břeclavi může požádat o vydání voličského průkazu ohlašovnu Městského úřadu v Břeclavi ode dne vyhlášení voleb, a to osobně nejpozději do 5. června 2024 do 16 hodin, písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nejpozději do 31. května 2024 do 16 hodin (nestačí pouhý email).

Převzetí voličského průkazu, které je možné nejdříve 23. května 2024, lze učinit osobně voličem nebo osobou, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej úřad voliči zašle do vlastních rukou.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.