Jak lze hlasovat na voličský průkaz

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

O vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16.00 hodin. Zákon o volbách do parlamentu upravuje dva způsoby, jak lze již dnes požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu o vydání voličského průkazu:

OSOBNĚ. V tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť volební orgán, který je oprávněn voličský průkaz vydat, učiní o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti úřední záznam.

PÍSEMNÝM PODÁNÍM doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (do 13. října 2017) příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání není žádný předepsaný formulář. Podání může být učiněno ve dvou formách:

            - v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu u správních úřadů je osvobozeno od správního poplatku jako úkon pro účely využití volebního práva).

            - v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; podání prostřednictvím datové schránky lze činit pouze jménem jejího držitele.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem žadatele, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku poté, co jej okrsková volební komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Osoby pobývající v Nemocnici Břeclav mohou hlasovat buď na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, nebo na základě voličského průkazu. Samotné hlasování v Nemocnici Břeclav zajišťuje okrsková volební komise č. 15.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky a zároveň odevzdá okrskové volební komisi voličský průkaz. Poté obdrží sadu hlasovacích lístků (pokud volič hlasuje v jiném volebním kraji nebo nemá hlasovací lístky v rámci „svého“ volebního kraje k dispozici) a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Případné dotazy směřujte na vedoucí oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a matrik Ing. Jitku Zháňalovou, tel.: 519 311 221, 739 328 670 nebo na pracovnice evidence obyvatel paní Jaroslavu Petrovou, tel.: 519 311 239 a paní Vladislavu Přichystalovou tel.: 519 311 289.