Kaple sv. Huberta

Najdeme ji uprostřed lesa mezi Valticemi a Charvátskou Novou Vsí. Její autor, Jiří Wingelmüller, kapli navrhl ve tvarosloví romantické gotiky jako trojosou stavbu s hrotitými arkádami a uprostřed s Höglerovou sochou světce (patrona lovců) na podstavci. V nároží pod římsou, na níž stojí světec v loveckém oděvu, je mezi hlavami jelenů umístěn kříž, znak domu Lichtenštejnů (dělený štít s horní půlí zlatou a dolní červenou) a znak hrabat Kinských (tři stříbrné vlčí zuby v červeném poli). K realizaci kaple, postavené z pískovcových kvádrů, označených dokonce na způsob středověkých staveb smyšlenými kamenickými značkami, došlo až po Wingelmüllerově smrti v roce 1855. Na kapli se nachází dosud nerozluštěné zednářské znaky a vytesané iniciály jmen architektů a řemeslníků pracujících v 19. století v lichtenštejnských službách: J. Wingelmüllera, J. Heidricha, K. Kerna, J. Poppelacka a K. Stürmera.