Ing. Bořek  Zvědělík

Ing. Bořek Zvědělík

Funkce člen komise dopravy