Naučné stezky

Naučná stezka Břeclav - Pohansko - Lány

Délka trasy: 7 km

Tato naučná stezka je součástí postupně budovaného muzea v přírodě na Pohansku u Břeclavi. Před zámečkem, v němž se dnes nachází památník výzkumů Velkomoravské říše, byla v roce 2002 zrekonstruována pohanská svatyně z počátku 10. století a polozemnice se studnou z 9. století. Současně byl u zámečku zrekonstruován bunkr (řopík) z konce 30. let minulého století, který udržují a rozvíjejí členové Klubu vojenské historie Břeclav. V současné době není bunkr pro zájemce zpříštupněn. Témata a stanoviště jednotlivých panelů na 15 zastaveních na naučné stezce jsou volena tak, aby dokumentovala přírodní a historické zajímavosti tohoto pozoruhodného území. Třetina témat je věnována přírodě, třetina dějinám Velkomoravské říše a třetina moderním dějinám. Stezka navazuje na naučnou stezku z Břeclavi k Janohradu.

Trasa je turisticky nenáročná, bezbariérová, pro pěší i cyklisty a vede po asfaltové cestě. Naučná stezka byla finančně podpořena Evropskou unií prostřednictvím fondu Phare a Jihomoravským krajem.
Další informace naleznete např. na: https://www.turistika.cz/mista/naucna-stezka-pohansko/detail

Naučná stezka Entové - doupné stromy na Pohansku

Délka trasy: 2 km

Stezka otevřená v květnu roku 2012 vede paralelně s naučnou stezkou Břeclav - Pohansko - Lány. Začíná za vstupem do obory Soutok a provede vás lužním lesem až k zámečku Pohansko. Smyslem stezky je upozornit na doupné stromy, které na první pohled vypadají jako stárnoucí a odumírající, nicméně pro společenstvo lužního lesa mají nesmírný význam. Děti ze ZŠ Slovácká se nechaly inspirovat knihou J. R. Tolkiena Pán prstenů a stromy zachytily jako enty, strážce lesa. Nejlepší práce byly vybrány nejprve k vystavení v galerii Lichtenštejnského domu a poté k realizaci samotné naučné stezky.
Trasa je turisticky nenáročná, bezbariérová, pro pěší i cyklisty, vede po asfaltové cestě (zelená turistická trasa a cyklostezka č. 43).
Další informace naleznete např. na: https://www.turistika.cz/mista/naucna-stezka-doupnych-stromu-vylet-do-stredozeme/detail

Naučná stezka Lužní les

Délka trasy: 6,5 km

Lužní les mezi Břeclaví a Lednicí je tradičním výletním místem pro mnohé obyvatele Břeclavi i návštěvníky Lednicko-valtického areálu. Lesní závod Židlochovice umístil do této pozoruhodné lokality naučnou stezku. Od dubna 2002 se mohou pěší turisté i cyklisté seznámit s mnoha zajímavostmi při svém putování Kančí oborou od pivovaru v Břeclavi až po romantickou stavbu umělé zříceniny Janova hradu nedaleko Lednice.
Trasa naučné stezky vede po stávající značené zelené turistické trase a je zároveň v síti cyklistických stezek Moravské vinařské stezky. Jednotlivá zastavení se netýkají pouze lesního hospodářství, ale jsou pokusem o představení lesa v širších souvislostech. Trasa je bezbariérová a vede po asfaltové cestě.
Na vybudování naučné stezky se kromě Lesního závodu Židlochovice dále podíleli Český svaz ochránců přírody - ZO Břeclav, obec Lednice s podporou nadace Partnerství (program Greenways) a Okresní úřad v Břeclavi (s využitím finančních prostředků z programu Phare CBC).
Další informace naleznete např. na: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/naucna-stezka-luzni-les-u-breclavi


VYBRANÉ NAUČNÉ STEZKY V OKOLÍ:

Naučná stezka Lednické rybníky

Délka trasy: 12 km

V centru Lednicko-valtického areálu se nachází přírodní rezervace Lednické rybníky, která je jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v České republice. Okolo rezervace, která je chráněna jako mezinárodně významný mokřad, prochází naučná stezka Lednické rybníky. Stezka začíná na hrázi Mlýnského rybníka (zvaného též Apollo). Čtrnáct panelů, které stezku doplňují, je tematicky zaměřeno na vodní ptactvo a živočichy, bahenní a vodní rostlinstvo, domácí i exotické dřeviny, rybníkářství a historii a architekturu krajiny.
Další informace naleznete např. na: https://www.turistika.cz/trasy/okolo-lednickych-rybniku/detail 

Vinařská naučná stezka Valtice

Délka trasy: 5 km

Stezka vede z centra Valtic vinicemi nad město ke kolonádě, zvané též Raistna, a pokračuje okolními vinicemi do historické části města. Trasu lze absolvovat pěšky nebo na kole. Stezka je vybavena 19 informačními panely seznamujícími návštěvníky s historií města, zdejšími vinařskými uličkami a sklepy, s vinařskou školou. Její součástí je také zámecký areál s Národním vinařským centrem a Salonem vín České republiky.
Další informace naleznete např. na: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/vinarska-naucna-stezka-valtice

Stezka svobody Mikulov

Délka trasy: 2,5 km

Od května 2011 je v Mikulově přístupná Stezka svobody, která na třinácti informačních panelech v češtině a němčině připomíná osudy lidí, kteří žili za železnou oponou a chtěli ji překonat. Stezka začíná v Mikulově na zámku, kde je zavěšený i zvon svobody, pokračuje ke staré celnici a končí v Sedleci. Projekt je vzpomínkou na odvážné lidi, kteří riskovali životy a neváhali řešit svou situaci odvážnými činy, mnohdy zaplacenými tím nejcennějším, a to vlastním životem. Stezka probíhá po betonovém povrchu a je vhodná pro pěší i cyklisty.
Další informace naleznete např. na: http://www.sdruzenipamet.cz/ospamet/index.php/nav-projekt-stezka

Naučná stezka Děvín

Délka trasy: 11 km

Tradiční a turisty vyhledávaná trasa prochází národní přírodní rezervací Děvín-Kotel-Soutěska, významnou krajinnou dominantou Pavlovských vrchů. Trasa je vedena po turistických trasách s nástupy z Dolních Věstonic, Pavlova a po dvou cestách od silnice mezi Pavlovem a Klentnicí. Na osmnácti zastaveních stezka seznamuje návštěvníky se skladbou zdejší vegetace, se suťovými poli, s vodohospodářskou a zemědělskou problematikou, geologickou stavbou Pálavy, s historií a osídlením hradu Děvičky a s lesním hospodářstvím a myslivostí.
Další informace naleznete např. na: https://palava.ochranaprirody.cz/prace-s-verejnosti-a-evvo/naucne-stezky/naucna-stezka-devin/

Naučná stezka Turold

Délka trasy: 500 m

Osm panelů stezky je umístěno na upraveném dně starého lomu na Turoldu. Panely informují návštěvníky o zdejších archeologických nálezech, o geologické stavbě bradla, o výzkumu v oblasti paleontologie, o jeskyni na Turoldu, flóře a fauně a o ochraně zdejší přírodní rezervace. V roce 2006 přibyla na Turoldu nová atrakce – tzv. geopark, naučná geostezka s 15 bloky hornin z celé republiky. Na trase stezky se můžete pohybovat volně, nešplhejte však do svahů a nevstupujte na hrany skalních stěn, abyste neničili vzácné druhy rostlin a hmyzu.
Další informace naleznete např. na: https://palava.ochranaprirody.cz/prace-s-verejnosti-a-evvo/naucne-stezky/naucna-stezka-turold/

Naučná stezka Věstonická nádrž

Délka trasy: 16 km

Naučná stezka vede kolem střední novomlýnské nádrže, která je významnou chráněnou ornitologickou lokalitou. Stezka má šest zastávek s informačními panely. Na nich přináší informace o zatopené vsi Mušov, z níž se dochoval pouze kostel sv. Linharta stojící na ostrově uprostřed Věstonické nádrže, o lokalitě Betlém, která je významná výskytem chráněných obojživelníků, o přírodních poměrech na střední novomlýnské nádrži a na Pálavě, o hnízdišti chráněných druhů vodního ptactva, rybářském hospodaření a o zdejší fauně a flóře.
Další informace naleznete např. na: http://www.pasohlavky.cz/naucna-stezka-vestonicka-nadrz/

Naučná archeologická stezka

Délka trasy: 5 km

Oblastí bohatou na archeologické nálezy provází naučná stezka vedoucí z Dolních Věstonic do Pavlova. Upozorňuje na důležité archeologické lokality z období paleolitu, z dob Velkomoravské říše a připomíná také kulturu Germánů a Římanů na jižní Moravě. Nálezy z období lovců mamutů si lidé mohou prohlédnout v archeologické expozici v Dolních Věstonicích. Naučnou stezku tvoří osm zastávek s informačními panely.
Další informace naleznete např. na: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/naucna-stezka-z-archeoparku-v-pavlove-do-dolnich-v