Měření kvality ovzduší dopadlo pro Břeclav dobře

Město Břeclav objednalo v letošním roce měření kvality ovzduší ve městě. Výsledky jsou pro Břeclavany pozitivní - v průběhu měření nebyl překročen žádný z imisních limitů, které stanoví zákon o ochraně ovzduší. Největší zdroj znečistění v současné době v Břeclavi představuje automobilová doprava.

„V době od 13. do 26. dubna letošního roku provádělo Centrum dopravního výzkumu měření koncentrací vybraných škodlivých látek, markerů a meteorologických parametrů na lokalitě Stará Břeclav, na zahradě domu č. p. 3079. Z analýzy výsledků vyplynulo, že v průběhu měření nebyl překročen žádný z imisních limitů,“ okomentovala výsledky měření vedoucí odboru životního prostředí břeclavské radnice Hana Hřebačková.

Jako nejvýznamnější zdroj znečištění ovzduší na měřené lokalitě se jeví doprava, významnost ostatních zdrojů byla zanedbatelná.  „To potvrdily analýzy koncentrací oxidů dusíku, ozónu a pevných částic. Koncentrace oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého a organických těkavých látek byly na velmi nízké úrovni a měly malou variabilitu. Analýza dat ukázala, že možným zdrojem oxidu uhelnatého by mohlo být lokální vytápění, zdrojem VOC benzínová čerpací stanice a zdrojem oxidu siřičitého objekty obchodně průmyslové zóny v kombinaci s dopravou. Zdroji pevných částic by kromě dopravy a druhotné prašnosti mohly být i další objekty nebo činnosti nacházející se na opačné straně od komunikace, jako např. zemědělská činnost nebo pyl kvetoucí vegetace,“ upřesnila výsledky měření Hana Hřebačková.